Referenser

Här presenteras några arbeten som vi har utfört under åren.

Här kan du ladda ner en referenslista med uppdrag som vi har utfört sedan 2016.

Referenslista 20221003

Antikvarisk medverkan

2021 Gravkapellet, Mönsterås gamla begravningsplats Byggkult var antikvariskt medverkande vid en förstudie inför renoveringen av gravkapellets putsfasad. 


2021 Hossmo kyrka, Växjö stift  Byggkult var antikvariskt medverkande vid en omfattande invändig renovering av den medeltida kyrka. I arbetet ingick bl.a. borttagning av några bänkrader, ny färgsättning, upptagning av ett fönster i absiden samt tillgänglighetsanpassning av kyrkobyggnaden.


2020 Borgholms bio, Kalmar län Länsstyrelsen i Kalmar beviljade år 2020 tillstånd till ändrad färgsättning av byggnadsminnet Borgholms bio. Den nya färgsättningen är baserad på en färgundersökning som Byggkult genomförde 2019. Borgholms bio, fasadommålning


2020 Lotshuset Långören, Blekinge län Byggkult var antikvariskt medverkande vid fönsterrenoveringen av byggnadsminnet Lotshuset på Långören i Karlskrona skärgård. Lotshuset rapport


2020 Kungshuset, Karlskrona Byggkult bistod fastighetsägaren som antikvariskt medverkande vid renovering av badrum, installation av ny ventilation och kök.


2020 Ålems kyrka, fasad och tak Byggkult bistod församlingen som antikvariskt medverkande vid fasadrenoveringen och omläggningen av taket.


2020 Fågelfors och Långemåla kyrka, klimatstyrsystem Byggkult bistod församlingen som antikvariskt medverkande vid installation av nya klimatstyrsystem


2019 Mönsterås kyrka, renovering av lanternin Byggkult bistod församlingen som antikvariskt medverkande vid ommålningen av lanterninens fasader, balustrad och fönster, restaureringen av urtavlorna samt förgyllningen av kors och kula. Under arbetets gång bestämde vi i samråd med länsstyrelsen att återgå till lanterninens ursprungliga färgsättning som kom fram under nuvarande färglagret. Uppdragsgivare: Mönsterås pastorat Slutrapport Mönsterås kyrka, lanternin


2019 Mönsterås kyrka, hissanordning 2018 beviljade Länsstyrelsen i Kalmar län tillstånd till installation av hissanordningar för ljuskronorna i Mönsterås kyrka, Mönsterås kommun. I beslutet villkorade Länsstyrelsen att arbetet skulle följas av antikvarisk expert.


2019 Tannåker kyrka, Ljungby kn Tannåkers kyrka uppfördes 1794 och följer nyklassicismens ideal. Kyrkorummet omgestaltades 1942 av Paul Boberg och domineras sedan dess av blåa, grågröna och bruna nyanser. 2019 fick församlingen tillstånd att måla bänkarnas insidor om i en ljusare beige kulör. Samtidigt bättringsmålades bänkinredningens frontar och dörrar. Som antikvarisk medverkande var vi med och valde kulör och följde arbeten från början till slut. Uppdragsgivare: Berga pastorat Antikvarisk slutrapport, ommålning_Tannåkers kyrka


2018 Hossmo kyrka, Kalmar kn Den vackra lilla stenkyrkan i Hossmo från 1100-talet står inför ändring av bl. a. bänkinredning och kyrkport. Vi deltar för att finna goda lösningar som är antikvariskt och funktionellt acceptabla. Uppdragsgivare: Hossmo församling


2018 Hultsfred stationshus, Hultsfred kn Perrongtaket på Hultsfred stationshus behövde repareras och målas om. Som antikvarisk medverkande kontrollerade vi att arbetet utfördes hantverksmässigt med traditionell färgtyp. Färgsättningen på undertakets pärlspont återställdes till den ursprungliga kulören i mörk ockra. Uppdragsgivare: Privat


2018 Renovering av blå salongen och gula förmaket, Ebbetorp herrgård, Kalmar kn BYGGKULT är antikvarisk medverkande vid renovering av blå salongen och gula förmaket i Ebbetorps herrgård. Arbetet omfattar bl.a. restaureringen av golv, tapeter, pappspänning, måleri, lister, stuck och tak. Uppdragsgivare: Privat


2017 Tillbyggnad av Grand hotell i Lund, Lund kn Vid byggandet av två nya verandor på Grand hotells västra fasad under perioden 2017-07-03 t.o.m. 2017-11-06  har bebyggelseantikvarie Ewa Juneborg, BYGGKULT, deltagit som sakkunnig i kulturvärden, cert. sakkunnig KUL2 (kvalificerad art), Sakkunniges uppgift har varit att finnas till hands under entreprenaden för rådgivning och handledning och för att kontrollera så att de kulturhistoriska värdena som berörs av byggnationen inte tas bort eller på annat sätt förvanskas. Uppdragsgivare: Grand hotell, Lund


2017 Omläggning av vasstak på maskinladan i Himmelsberga, Borgholm kn 2017 beviljade länsstyrelsen i Kalmar län bidrag till omläggning av vasstaket på maskinladan i Himmelsberga Enligt beslutet skulle åtgärderna utföras på ett hantverksmässigt sätt med traditionella material och metoder. Ölands hembygdsförbund anlitade bebyggelseantikvarie Katja Meissner, BYGGKULT, som antikvarisk medverkande i projektet. I uppdraget ingick att följa och dokumentera arbetet samt redovisa genomförda åtgär­der i en rapport. Uppdragsgivare: Ölands hembygdsförbund Antikvarisk rapport, vasstak maskinlada Himmelsberga

Kunskapsunderlag

2021 Förstudie Kulturmiljöprogram Oskarshamns stad Syftet med förstudien var att peka ut områden som är relevanta i samband med kommunens framtida arbete med ett kulturmiljöprogram.


2021 Bebyggelseinventering Kalmar Kvarnholmen Byggkult har i samarbete med Tidens arkitekter och Ankdammen konsult genomfört en heltäckande bebyggelseinventering på Kvarnholmen i Kalmar stad.


2020 Förstudie Kulturmiljöprogram Kalmar kn Byggkult har i samarbete med Tidens arkitekter och Ankdammen konsult utfört en förstudie som ligger till grund till kommunens framtida arbete med ett kulturmiljöprogram för Kalmar kn. Arbetet omfattade inventeringar på Kvarnholmen, metodutveckling och rapportarbete. Förstudie KMP Kalmar


2020 Kulturmiljöinventering Sjöbo tätort Byggkult har i samarbete med  Ankdammen konsult utfört en bebyggelseinventering i delar av Sjöbo tätort.


2020 Kulturmiljöinventering Färjestaden Byggkult har  utfört en bebyggelseinventering i ett avgränsat område i Färjestaden. Arbetet ligger till grund till kommunens arbete med en ny detaljplan för Färjestadens centrum.


2019 Kulturhistoriskt underlag till Kalmar kommuns ÖP Framtagande av kunskapsunderlag avseende värdefulla kulturmiljöer i Kalmar kommun. Arbetet har implementerats i kommunens översiktsplan.


2019 Kulturhistorisk värdebeskrivning Carlsbergsvilla, Kalmar I samband med rivningen av Kalmars ishall har Byggkult tagit fram en kulturhistorisk värdebeskrivning av Carlsbergsvillan som ligger i direkt anslutning till ishallen. Carlsbergsgården uppfördes 1839-1841 som så kallat sommarresidens åt tobaksfabrikatören Carl Peter Sundberg, en av stadens förnämsta borgare som drev Swarsska tobaksfabriken på Storgatan i Kalmar. Sommarnöjen var lantgårdar utanför staden som användes av högreståndsfamiljer som landidyll.

Carlsbergsvillan, Kalmar


2019 Färgundersökning, Borgholms bio Byggkult har utfört en färgundersökning av den exteriöra färgsättningen av 5 byggnader på fastigheten Kamelen 1 i Borgholm. Uppdraget omfattade dokumentation av samtliga färglager och sammanställning av resultatet i en rapport. I uppdraget ingick även att ta fram färgsättningsförslag för byggnadernas fasader.

Borgholms bio, färgundersökning


2019 Kulturhistorisk utredning, Snurrum/Norra staden, Kalmar Byggkult har på uppdrag av Kalmar kommun utfört en kulturhistorisk utredning av exploateringsområdet Snurrom/ Norra staden. Arbetet ska ligga till grund till kommunens översiktsbild över området. Utredningen genomfördes juni till september 2019 i samarbete med Ankdammen konsult. Syftet med utredningen var att ge en översiktlig beskrivning av områdets kulturhistoriska utveckling, att beskriva de kulturhistoriska värdena i området samt att peka ut kulturhistoriskt värdefulla lämningar som kommunen bör ta särskild hänsyn till i planeringsarbetet.


2019 Kulturmiljöinventering, Mörbylånga tätort På uppdrag av Mörbylånga kommun har Byggkult i samarbete med Tidens arkitekter AB genomfört en kulturmiljöinventering av Mörbylånga tätort. Syftet med inventeringen var att ge Mörbylånga kommun ett informerat underlag som identifierar och lyfter kulturhistoriskt intressanta miljöer i Mörbylånga, med särskilt fokus på köpingen, hamnen och sockerbruksområdet. Arbetet kommer bl.a. att ligga till grund till kommunens arbete med  ett planprogram för hamnen och sockerbruksområdet.

Kulturmiljöinventering del 1 och del 2


2019 Konsekvensanalys solceller på Oskarshamns kyrktak Oskarshamns kyrka ligger på en höjd mitt i staden med omgivande park. Kyrktaket är ett koppartak. Församlingen önskar bli mer energivänliga och har därför funderingar på om solceller på kyrktaket skulle kunna lösa deras energibehov. Vår uppgift var att göra en konsekvensanalys över vad åtgärden innebär för kyrkans kulturhistoriska värden. Vi fungerade även som antikvarisk expert under en teknisk  förstudie som WSP tog fram.


2019 Konsekvensanalys ändring av takmaterial på Linneryds kyrkstallar, Tingsryd kn  Byggkult har på uppdrag av Tingsryd pastorat utfört en konsekvensanalys inför en ansökan om tillstånd för ändring av byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (1988:950) (KML) 3 kap. (byggnadsminnen). Pastoratet önskar att ändra taktäckningsmaterialet på Linneryds kyrkstallar för att underlätta framtida underhåll. Byggkults uppdrag var att bedöma huruvida de planerade åtgärderna påverkar byggnadsminnets kulturhistoriska värden. Uppdragsgivare: Tingsryds pastorat


2019 Konsekvensanalys av ombyggnad av Linneryds kyrka, Tingsryd kn  Byggkult har på uppdrag av Tingsryd pastorat utfört en konsekvensanalys inför en ansökan om tillstånd enligt kulturmiljölagen (KML) 4 kap. (kyrkliga kulturminnen). Församlingen har tagit fram ändringsförslag för koret och långhuset. Byggkults uppdrag var att bedöma huruvida dessa förslag påverkar kyrkobyggnadens kulturhistoriska värden. Uppdragsgivare: Tingsryds pastorat


2018 Kulturhistorisk utredning av Furulundskolan i Sölvesborg  På uppdrag av Stadsarkitektavdelningen i Sölvesborg har BYGGKULT genomfört en kulturhistorisk utredning rörande Furulundsskolan i Sölvesborg, belägen på fastigheten Sirius 1. I uppdraget ingår även vaktmästarbostaden. Utredningen ska användas som kunskapsunderlag i samband med upprättande av en ny detaljplan för fastigheterna Sirius 1 och 2, Sölvesborg 4:5 och Polstjärnan 10. I uppdraget ingick att klarlägga byggnadernas kulturhistoriska värden, både exteriör och interiör, samt att upprätta konkreta rekommendationer hur anläggningens värden kan skyddas genom planbestämmelser. Uppdragsgivare: Sölvesborgs kommun Utredning Furulundsskola_komp_20180308


2017 Kulturhistorisk utredning av Folkets park i Solstadström På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län har BYGGKULT gjort en kulturhistorisk utredning av Folkets park i Solstadström. I uppdraget ingick att undersöka folkparkens kulturhistoriska värden utifrån bevarandegrad och att ställa det i relation till likartade miljöer i länet och i landet. Underlaget ska ligga till grund inför en eventuell byggnadsminnesförklaring, enligt 3 kap. Kulturmiljölagen. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Kalmar Utredning Folkets park Solstadström_komp


2017 Konsekvensanalys av ommålningen av Tannåker kyrkas bänkinredning Byggkult har på uppdrag från Berga pastorat utfört en konsekvensanalys inför en ansökan om tillstånd enligt kulturmiljölagen (KML) 4 kap. (kyrkliga kulturminnen). Uppdraget var att bedöma huruvida församlingens önskemål att ljusa upp den gulbruna ådringsmålningen på insidan av bänkraderna påverkar kyrkobyggnadens kulturhistoriska värden. Uppdragsgivare: Berga pastorat, Växjö stift Antikvarisk konsekvensanalys_Tannåker


2017 Kulturhistorisk utredning av stadshotellet i Sölvesborg På uppdrag av Stadsarkitektavdelningen i Sölvesborg har BYGGKULT genomfört en kulturhistorisk utredning rörande stadshotellet i Sölvesborg. Utredningen är tänkt som kunskapsunderlag i samband med upprättandet av en ny detaljplan för fastigheterna Afrika 5 och Afrika 6:2. I uppdraget ingick att klarlägga byggnadens kulturhistoriska värden, både exteriör och interiör, samt att upprätta konkreta rekommendationer hur byggnadens värden kan skyddas genom planbestämmelser. Stora delar av byggnaden används idag till bostadsändamål samt till hotell- och gastronomiverksamhet. I utredningen ingår endast de utrymmen som är allmänt tillgängliga. Uppdragsgivare: Sölvesborg kommun Stadshotellet Sölvesborg


2012 Pilotprojekt Dendrodatabas i SEAD Laboratoriet för dendrokronologi/Lunds universitet och SEAD-projektet/Umeå universitet utvecklar tillsammans en geografisk databas för dendrokronologisk data samt kulturhistoriskt relevant metadata. 2012 genomfördes ett pilotprojekt där Katja Meissner anställdes som projektassistent för arbete med sammanställning, värdering, komplettering och digitalisering av dendrodata i Lund. Arbetet resulterade i en rapport och ligger till grund för planeringen av ett större framtida databasprojekt. Pilotprojekt Dendrodatabas i SEAD, MAL-rapport 2012-23


 

Sakkunnig i kulturvärden (KUL)

2021 KUL-utlåtande, Rivning av komplementbyggnad på fastigheten Laxöringen 19, Kalmar stad Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun har gett BYGGKULT i uppdrag att lämna ett sakkunnighetsutlåtande huruvida en rivning av byggnaden är förenlig med Plan- och bygglagens (PBL) krav på varsamhet av kulturhistoriskt värdefull byggnad.


2020 KUL-utlåtande, Rivning av  huvudbyggnaden på fastigheten Igelösa 10:33, Ekenäs Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun har gett BYGGKULT i uppdrag att lämna ett sakkunnighetsutlåtande huruvida en rivning av byggnaden är förenlig med Plan- och bygglagens (PBL) krav på varsamhet av kulturhistoriskt värdefull byggnad.


2019 KUL-utlåtande, Rivning av brygghus tillhörande Carlsbergsvillan, Kalmar I samband med projekteringsarbetet av en ny ishall i anslutning till Carlsbergsvillan på fastigheten Nötskrikan 3 kom det fram att grundläggningsarbeten berör ett äldre brygghus tillhörande Carlsbergsvillan. Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun har därför gett BYGGKULT i uppdrag att lämna ett sakkunnighetsutlåtande huruvida en rivning av brygghuset är förenlig med Plan- och bygglagens (PBL) krav på varsamhet av kulturhistoriskt värdefull byggnad

KUL Nötskrikan 3, Brygghus, Kalmar


2019 KUL-utlåtande, Rivning av paviljong tillhörande Carlsbergsvillan, Kalmar Serviceförvaltningen i Kalmar kommun har gett BYGGKULT uppdrag att ta fram ett sakkunnighetsutlåtande huruvida en rivning av paviljongen är förenlig med Plan- och bygglagens (PBL) krav på varsamhet av kulturhistoriskt värdefull byggnad.


2019 KUL-utlåtande, Fasadändring kv Domprosten 5, Kalmar Sakkunnighetsutlåtande i samband med bygglovsansökan gällande ändrad färgsättning av ett bostadshuset på Kvarnholmen i Kalmar.


2018 KUL-utlåtande, Sammanbyggnad av två bostadshus, Kvarnholmen, Kalmar Inom samma fastighet ligger två timrade enkelstugor om 30 kvm vardera. För att få en familjeduglig bostad önskar ägarna att länka samman stugorna för att på så vis skapa ett enbostadshus. Tomten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och på ett exponerat läge i staden. Bevarande av stadsdelens traditionella bebyggelsestruktur och stugornas karaktär är kärnfrågor i ärendet.


2018 KUL-utlåtande, exploatering av del av fastighet, Dåderö På uppdrag av fastighetsägaren har Byggkult har fått i uppdrag att bedöma huruvida exploatering av ett större område på halvön Dåderö, Mörkö, Södertälje kommun, kommer att påverka Dåderös stora kulturhistoriska värden. Området är bl.a. riksintresse för kulturmiljövård. Uppdragsgivare: Bordsjö Skogar AB, Mörkö Utlåtande Dåderö 20180119


2018 KUL-utlåtande, ombyggnad av missionskyrka, Borgholm Kvarteret Island utgör en värdefull kulturmiljö i Borgholm och den gavelvända missionskyrkan på hörntomten Island 1 är särskilt karaktärskapande, då den ligger på ett exponerat läge i korsningen Hantverkaregatan-Södra Långgatan. I samband med ägarnas bygglovsansökan gällande ombyggnad av huvudbyggnaden har BYGGKULT upprättat ett sakkunnighetsutlåtande i kulturvärden.


2017 KUL-utlåtande, ansökan om rivningslov för bostadshus, Kalmarsundsparken, Kalmar Kalmarsundsparken utgjordes fram till 1800-talets slut av strandängar och betesmark med enstaka jordbruksegendomar. Byggnaden är uppförd i slutet av 1800-talet när jordbruksmarken började avsöndras för att bebyggas med påkostade sommarhus för Kalmars förmögna befolkning, s.k. sommarnöjen. I samband med en rivningslovansökan  fick Byggkult uppdraget att göra ett sakkunnighetsutlåtande där det bedöms huruvida rivningslovsansökan på huvudbyggnaden uppfyller Plan- och bygglagens (PBL) krav på varsamhet av kulturhistoriskt värdefull byggnad. Uppdragsgivare: Privat


2016 KUL-utlåtande, enbostadshus, Kalmarsundsparken, Kalmar Huset byggdes under tidigt 1900-tal i en blandning av nationalromantik och schweizeristil. De nya ägarna ville bygga till huset med sovrum och en glasveranda samt ändra entrélösningen. Till bygglovsansökan behövde kommunen ett intyg från en certifierad sakkunnig i kulturvärden. En sakkunnig ska bedöma huruvida ändringarna är anpassade till byggnadens kulturhistoriska värde samt ge byggnadsantikvarisk rådgivning till fastighetsägarna. Ewa Juneborg fick uppdraget att skriva ett utlåtande över ändringarna som kommunen hade som underlag till sin bygglovsprövning. Uppdragsgivare: Privat


 

Byggnadsantikvarisk rådgivning

2021 Privatbostad, Öland Vi tog fram flera färgsättningsförslag.


2018 Privatbostad, Öland Sommarhuset i Mörbylånga kyrkby är från 1920-talet, men har moderniserats under årens lopp. Vi gjorde ändringsritningar till en glasveranda i anpassad stil till husets ålder. Mörbylånga kyrkby, Mörbylånga kommun.


2018 Kvarn, Huddinge Den gamla kvarnen i Fullersta ska inredas till bostadshus, men stommen har stora röt- och insektsskador. Vi var där för renoveringskonsultation med utgångspunkt i bevarande av den gamla kvarnmiljön samtidigt som lösningar diskuterades för att ägarna ska få en trevlig bostad av huset.


2018 Privatbostad, Öland I kyrkbyn ligger en avstyckad gård där ägarna har fått rådgivning både vad gäller återskapande av ursprunglig fönstersättning, fönsterutförande, hantverkskontakter samt ett färgschema för panel, fönster och foder. Arbete med ritningar för tillbyggnad av groventré och takkupa pågår. Mörbylånga kyrkby, Mörbylånga kommun.


2018 Privatbostad, Öland Rådgivning med efterföljande åtgärdsprogram för restaurering av sommarhus i byn Himmelsberga. I åtgärdsprogrammet ingick bl. a. ritningar på kökslösning, utförandeförslag till isolering av golv, bjälklag och vind samt arbets- och materialbeskrivningar. Himmelsberga, Borgholm kommun.


2018 Hossmo kyrka, Kalmar Rådgivning i samband med församlingens tillståndsansökan inför en omfattande invändig renovering av Hossmo kyrka, Växjö stift. Uppdragsgivare: Hossmo församling


2018 Privatbostad, Eksjö Rådgivning med efterfljande åtgärdsprogram för interiör restaurering gällande tapeter och färgsättning samt exteriör färgsättning och förslag till nytt entréparti på  bostadshus byggt 1803 i Eksjö, Eksjö kommun.


2017 Privatbostad, Öland Rådgivning ang. puts och isolering av hus i kalksten, samt övrig bebyggelse inom fastigheten i Melby, Mörbylånga kommun.


2017 Privatbostad, Öland Rådgivning inför ombyggnation och restaurering av bostadshus i Folkeslunda, Borgholm kommun.


2017 Privatbostad, Bredaryd Rådgivning (planlösning, inredning, färgsättning) och ritning gällande ombyggnad av kök i två privata villor i Bredaryd, Värnamo kommun.


2017 Privatbostad, Krokstorp Rådgivning inför renovering av mangårdshus i Krokstorp, Mönsterås kommun.


2016 Stationshus, Abbetorp Rådgivning inför renovering av Abbetorp stationshus, Nybro kommun.


2016 Stationshus, Läckeby Rådgivning inför renovering av stationshuset i Läckeby, Kalmar kommun.


2016 Hyreshus, Kalmar Rådgivning, färgundersökning och förslag till återförande av ursprunglig färgsättning samt balkongutförande, utformning, placering och färgsättning av uthus, utomhusbelysning i trädgård, Kalmar, Kalmar kommun.


2016 Privatbostad, Öland Rådgivning gällande färgsättning på bostadshus i Västra Sörby, Borgholm kommun.


2016 Privatbostad, Kalmar Rådgivning gällande färgsättning av fönster på hyreshus, interiör restaurering av gårdshus samt färgsättning av uthus.och bostadshus på Ängö, Kalmar, Kalmar kommun.


2015 Stenåsa hembygdsstuga, Öland Sommaren 2015 bad Stenåsa hembygdsförening om byggnadsantikvarisk rådgivning angående restaureringen av föreningens hembygdsstuga. Stenåsas hembygdsstuga är en traditionell ryggåsstuga med anor som går långt tillbaka i tiden. Enligt uppgifter i Stenåsa-Hulterstads hembygdsbok ska stugan vara uppförd i början av 1700-talet. Stugans stomme är i akut behov för reparation, samtidigt önskar föreningen att få byggnaden mer vindtät för att kunna använda den i fler sammanhang än till midsommarfirande. På ett platsmöte 20 juni 2015 diskuterades därför de olika problemställningarna samt möjliga åtgärder. Rapporten är en sammanfattning av mötet och kompletteras med några allmänna råd gällande material och metoder vid reparation av kulturhistoriskt värdefulla hus.

Byggnadsundersökning

2020 Byggnadsdokumentation Repslagaren 29, Kalmar Byggkult har tagit fram en byggnadsdokumentation av 2 ryggåsstugor på Kvarnholmen i Kalmar som numera är rivna. Dokumentationen gjordes på uppdrag av Kalmar kommun och delfinansierades av Kalmar Länsstyrelsen.

Repslagaren 29


2018 Byggnadshistorisk undersökning av Ljungaskogs skolhem, Örkelljunga  På uppdrag av Specialfastigheter AB har bebyggelseantikvarie Ewa Juneborg, BYGGKULT utfört en byggnadshistorisk undersökning av Ljungaskogs skolhem för att beskriva byggnadens exteriöra och interiöra ändringshistorik och utreda byggnadens kulturhistoriska värden. Byggnadsundersökningen ska användas som kunskapsunderlag till kommunens handläggare innan beslut om rivningsanmälan fattas. Resultatet av byggnadsundersökningen sammanställs även med en lista av bevaringsvärda kulturhistoriska detaljer, så att dessa är dokumenterade för framtiden oberoende utgången av kommunens beslut. Uppdragsgivare: Specialfastigheter AB


2017  Vård- och underhållsplaner för stationshus och hållplatser längs med byggnadsminnet ”Smalspåret” På uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län har BYGGKULT tagit fram VoU-planer för Hultsfreds stationshus, hållplats Målilla sanatorium och hållplats Björkudd, alla i Hultsfreds kn. I arbetena ingår bl.a. sammanställning av byggnadernas ändringshistorik, skadebedömning samt åtgärdsförslag. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Kalmar län


2016 Vård- och underhållsplaner för 4 byggnadsminnen i Kalmar län På uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län har BYGGKULT tagit fram VoU-planer för Råsnäs herrgård (parkanläggning och byggnader), Olssonska gården (trädgård), Aspagården och Råsnäs gård. I arbetena ingår bl.a. sammanställning av byggnadernas ändringshistorik, skadebedömning samt åtgärdsförslag. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Kalmar län


 

Information, publikationer och utställningar

2020 Radbyutställning, Ölands museum Himmelsberga Produktion av en utställning om de öländska radbyarna som visades i samband med 20-årsjubileet av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Projektet finansierades av Länsstyrelsen i Kalmar län och Mörbylånga kommun.


2018 Sommarvandringar i Värmdö kommun Årligen arrangeras sommarvandringar runt om i skärgårdskommunen Värmdö. Vandringarna har olika kulturhistoriska teman. BYGGKULT fick i uppdrag att samordna och sammanställa informationsfoldern till 2018 års sommarvandringar. Uppdragsgivare: Värmdö kommun

 

 

 

 

 


2017 Öländsk byggnation, katalog I samband med sommarutställningen Öländsk bebyggelse i konsten på Ölands museum Himmelsberga fick BYGGKULT i uppdrag att sammanställa texter och fotografier till katalogen Öländsk byggnation, som bl.a. beskriver traditionella öländska byggnadsmaterial och anger landskapets och bebyggelsens kulörer med färgkoder. Uppdragsgivare: Ölands museum Himmelsberga

Öländsk byggnation

 

 

 

 

 

 


2017 Sommarvandringar Värmdö Årligen arrangeras sommarvandringar runt om i skärgårdskommunen Värmdö. Vandringarna har olika kulturhistoriska teman. BYGGKULT fick i uppdrag att samordna och sammanställa informationsfoldern till 2017 års sommarvandringar. Uppdragsgivare: Värmdö kommun Sommarvandringar2017-print

Sommarvandringsfolder

 

 

 

 

 

 

 


2016 Byggnadskultur 4.16 ”Små resurser och stor kreativitet” Bebyggelseantikvarie Katja Meissner berättar i en artikel om restaureringen av 74 stycken kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar i smidesjärn i Leksand, Dalarna. Projektet visar att brist på pengar inte automatiskt måste betyda slutet på ett byggnadsvårdsprojekt. Slutresultatet blev en kompromiss av behovet att hitta mer kostnadseffektiva metoder och önskan att bevara gravvårdarna på ursprunglig plats.

BK_4_16_omslag

 

 

 

 

 

 


2011 Industrimuseum Qvarnaslät, Nybro 2011 fick Katja Meissner uppdrag som utställningsproducent inom Nybro hembygdsförenings LEADER-projekt ”Industrimuseum Qvarnaslät”. Hon ansvarade bl. a. för utställningskoncept och -form, researcharbeten, utställningstexter, urval av föremål och bildmaterial samt tekniska detaljlösningar. Museet invigdes 1 oktober 2011 på hembygdsgården Qvarnaslät i Nybro. Byggnadsantikvarie Katja Meissner Uppdragsgivare: Nybro hembygdsförening infofolder_Qvarnaslät


2010 Utställning ”Spår efter vardag och fest”, Kalmar Utställningen producerades och byggdes 2010 av Katja Meissner, antikvarie på Kalmar länsmuseum. Utställningen presenterar de fynd som gjordes under renoveringen av borgarhuset Rådmannen 6 i Kalmar. Uppdragsgivare var P-O Person, P&E Förvaltning AB och utställningen visas permanent i företagets kontor vid Stortorget i Kalmar. Byggnadsantikvarie Katja Meissner, Kalmar läns museum Uppdragsgivare: P&E Förvaltning AB, Kalmar


2010 Tegelboken ”Stämplade tegel i Kalmar län” Som antikvarie på Kalmar länsmuseum utförde Katja Meissner 2009-2010 en inventering och katalogisering av museets tegelsamling som resulterade i boken ”Stämplade tegel i Kalmar län”. Byggnadsantikvarie Katja Meissner, Kalmar läns museum

Byggkult 0034

Föredrag och utbildning

2018 Stadsvandring i Kalmar Styrelsen i Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare bokade en guidad cykeltur genom historiska Kalmar med oss som ciceron en varm dag i maj. Deltagarna fick lära sig om Kalmar stads historia och bebyggelseutveckling samt om arkitekturen som präglar stadsbilden.


”Från exploatering till bevarandeplan – så kan olika aktörer samarbeta i detaljplanearbetet” Stockholm 22-23/11 2017. Ewa Juneborg föreläste vid konferensen Bevarande & restaurering av kulturhistoriska byggnader.


”PBL 8:17 – Knäck koden” Linköping 20-22/10 2017. Ewa Juneborg föreläste vid FSBS-dagarna för plan- och bygglovshandläggare och politiker.


”Vad vare Öland utan kroppkakor” Mat i världsarvet, Mörbylånga 20/7 2017 och 20/7 2018. Katja Meissner och Ewa Juneborg föreläste om kroppkakans kulturhistoria vid evenemanget Mat i världsarvet.


”Smideskorsen i Leksands församling – En färgteknisk utmaning” Färgforum 2017, Gävle 1-2/6 2017. Katja Meissner föreläste om restaureringen av värdefulla gravvårdar på Leksands kyrkogård i Dalarna. Rapp2017_16


Workshop ”Prova på lumppapptapetsering” Stenåsa hembygdsstuga, 27/5 2017. Katja Meissner och Ewa Juneborg, Byggkult, arrangerade en workshop där intresserade kunde prova på traditionell tapetsering med lumppapp.


Workshop ”Prova på lerklining” Stenåsa hembygdsstuga, 29/4 2017. Tillsammans med lerbyggare Hanna Murare arrangerade Katja Meissner och Ewa Juneborg, Byggkult, en workshop där intresserade kunde prova på traditionell lerklining.


”Det sitter i väggarna. En vägledning till husets historia.” Byggnadsvårdsmässa i Glömminge, Öland, 28 maj 2016 Ewa Juneborg, BYGGKULT, berättade om hur man kan hitta information om sitt hus t.ex. arkiv, inventeringar, hembygdsföreningar mm, samt om vilka möjligheter som finns för att datera sitt hus, t.ex. tapeter, profiler, konstruktion, planlösning, dendrodatering mm.


”Hur mår ditt gamla hus? Om skadebedömningar och åtgärdsprogram.” Byggnadsvårdsmässa i Glömminge, Öland, 28 maj 2016 Katja Meissner, BYGGKULT, förklarade hur man går till väga för att hitta fram till lämpliga åtgärder. Hur bedömer man skador? Hur analyserar man orsakerna? Vilka åtgärder är verkligen nödvändiga?

Folkets park i Solstadström


Folkparken i Solstadström, Oskarshamns kommun, har en bevarad danspaviljong från 1920. Formen som polygonal rotunda med tälttak är typisk för den tidens dansbanor. Dessa paviljonger var oftast oisolerade med öppna fönsterrader, och bildade ett slags mellanting mellan utomhus och inomhus. Danspaviljongen i Solstadström är ett tidstypiskt exempel för dansbanor från 1920-talet.