Tjänster

Vår kompetens spänner mellan byggnadstradition, arkitektur-, trädgårds- och interiörhistoria, material och miljövänligt byggande i en mångfald av kulturmiljöer.

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan krävs ofta när Länsstyrelsen lämnar bidrag till byggnadsvård, vid ändringar av byggnadsminnen eller åtgärder i kyrkor. Vi medverkar med vår expertis under hela planerings- och byggprocessen, dokumenterar åtgärderna, utför slutbesiktningen och sammanställer rapporten. Omfattning och innehåll av vårt uppdrag varierar beroende på villkoren i Länsstyrelsens beslut.

Gamla trädgårdar

Äger du ett gammalt hus och vill ha en trädgård som passar ihop med huset? Vi kan hjälpa dig att planera för hur du anlägger, återskapar eller underhåller trädgården på ett sätt som tar hänsyn till platsens historia och ålder. Trädgårdar har ofta spår från olika tidsperioder. Hur vi tar tillvara på dessa årsringar präglar platsen.

Här hittar du mer information om våra trädgårdsantikvariska tjänster

Bygglov och sakkunnighetsutlåtande

Vi kommer med förslag på lösningar som tar hänsyn till husets kulturvärden och deltar i möten med arkitekter och hantverkare. I somliga fall kräver kommunen ett s.k. sakkunnighetsutlåtande i samband med din bygglovsansökan. Utlåtandet avser huruvida dina ombyggnadsplaner är anpassade till byggnadens och platsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Kunskapsunderlag

För både förvaltare av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och samhällsplanerare är det viktigt att uppmärksamma vilka kulturvärden som platsen eller byggnaden besitter. Vilka åtgärder är lämpliga och hur bör värdena hanteras för att inte försvinna? Vi tar fram relevanta och precisa kunskapsunderlag för en långsiktig förvaltning.

Inom tjänsten ryms exempelvis:

– Kulturhistoriska utredningar

– Bebyggelseinventeringar

– Kulturmiljöanalyser

– Kulturmiljöinventeringar

– Dokumentationsuppdrag

– Kyrkogårds- och kyrkomiljöinventeringar

Vård- och underhållsplaner

Har du en eller flera äldre byggnader är det en bra idé att låta oss upprätta vård- och underhållsplaner över ditt fastighetsbestånd eller din enskilda byggnad. I vård- och underhållsplanen går vi igenom byggnadens kondition och ger konkreta åtgärdsförslag. Du bestämmer vilken fördjupningsnivå du önskar på vård- och underhållsplanen. Tjänsten riktar sig även till fastighetsförvaltare, kyrkoförsamlingar och hembygdsföreningar.

Rådgivning

Vill du renovera, modernisera eller bygga om ditt hus? Vi hjälper dig att komma fram till lösningar som både tillfredsställer dina önskemål och tar hänsyn till byggnadens och miljöns kulturhistoriska värden. Vår rådgivning kan omfatta allt från omfattande åtgärdsförslag till att välja rätt fasadfärg eller tapet.

Några exempel på våra rådgivningstjänster:

 • Färgsättning
 • Val av rätt material och teknisk lösning
 • Skadebedömning och åtgärdsförslag
 • Energieffektivisering
 • Interiör och inredning
 • Utformning och placering av moderna tillbyggnader
 • Trädgård

 

Byggnadsundersökning

Är du nyfiken på historien kring ditt hus, när det byggdes och hur det förändrades? Då kan vi göra en byggnads- och kulturhistorisk utredning åt dig. I en sådan utredning ingår en beskrivning av dina byggnader, vilka material och konstruktioner som har använts och vilka ändringar som har skett. Vi beskriver också vilka kulturhistoriska värden som finns i såväl byggnaden och miljön. Hur omfattande utredningen ska bli bestämmer du. En utredning kan innehålla bland annat:

 • Färg- och materialanalys
 • Tidsbestämning av bl. a. tapeter, listprofiler och beslag
 • Dendrokronologisk undersökning (åldersbestämning av trä)
 • Utbyggnadsdokumentation
 • Uppmätning
 • Framtagning av arkivhandlingar och äldre fotografier
 • Historisk genomgång av ägare och användning

Föredrag och utbildning

Vi håller föreläsningar, kurser, work-shops eller enstaka lektioner i arkitektur- och bebyggelsehistoria, som allmän grundbildning eller inom ett specialtema, ex. klassisk arkitektur, nordisk träarkitektur, stadsplaneringshistoria, modernism, anpassning av ny bebyggelse i äldre miljöer eller varför inte inredningshistoria? Tjänsten riktar sig till skolor, företag, föreningar och myndigheter.

Informationsinsatser

För att nå fram med budskap och information om historiskt intressanta platser är till exempel skyltning, broschyrer, kartor, webb och digitala verktyg till bra hjälp. Vi vill levandegöra och tillgängliggöra kulturarvet för alla människor så vi hjälper dig, din förening, turistkontor, kommuner och myndigheter att ta fram relevanta och intresseväckande texter och bilder.

Kom igång med fönsterrenovering!


Vill du komma igång med fönsterrenoveringen, men är osäker på hur du ska göra? Det är lättare än du kanske tror att lära sig grunderna. Nätverket Byggnadsvård Qvarnarp arrangerar kurser i bl. a. fönsterrenovering.

Mer information och priser hittar du här.