Kontakt

Vår kompetens spänner mellan byggnadstradition, arkitektur- och trädgårdshistoria, material och miljövänligt byggande i en mångfald av kulturmiljöer.

Vi ingår i nätverket Byggnadsvård Qvarnarp och är medlem i Byggnadsvårdsföretagen i Sverige, BVF.

Kontaktuppgifter

BYGGKULT – Byggnadsvård och kulturmiljö

Köpmangatan 15

386 50 Mörbylånga

Org.nr 559051-8048

info@byggkult.se

+46 (0)76-84 68 388

Katja Meissner

Katja Meissner är bebyggelseantikvarie, konsthistoriker och hantverkare och har ett brett perspektiv på bebyggelse och kulturmiljöer. Katja har särskild kompetens inom arkitekturhistoria och analys av bebyggelsemiljöer i sitt sociala och kulturhistoriska sammanhang. Till Katjas specialområde hör även teknisk byggnadsvård, materialkännedom, hantverk och dendrokronologi. Katja är certifierad sakkunnig för kulturvärden enligt Boverkets regler (KUL behörighet K). CV Katja Meissner

Emmy Lindblom

Emmy Lindblom är bebyggelseantikvarie och trädgårdsmästare med historiskt perspektiv. Emmy arbetar som antikvarisk medverkande, med framtagande av vård- och underhållsplaner, kulturhistoriska utredningar och antikvarisk rådgivning. Emmys specialistområde är det gröna kulturarvet. Hon arbetar bl.a. med trädgårdsinventeringar, underhållsplaner och rådgivning kring äldre trädgårdar.

Hur BYGGKULT hanterar dina personliga uppgifter

BYGGKULT följer EU-lagstiftningen gällande insamling, lagring och behandling av dina personliga uppgifter. För mer information se vår policy.

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR KUNDER OCH LEVERANTÖRER

Vem samlar in dina Personuppgifter?

BYGGKULT – Byggnadsvård och kulturmiljö, org nr: 559051-8048, Köpmangatan 15, 386 50 Mörbylånga är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för dessa riktlinjer. BYGGKULT behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan personuppgiftsbehandling.

Tillämpning

Denna policy reglerar hur BYGGKULT samlar in och behandlar personuppgifter för vår verksamhet som är konsulttjänster inom byggnadsvård. Denna policy är tillämplig för:

  • Kunder och potentiella kunder
  • Leverantörer och samarbetspartners
  • Besökare av vår hemsida

Kunder

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

BYGGKULT behandlar personuppgifter för våra kunder för att vi ska kunna ingå och hantera avtal. Vissa personuppgifter på fakturor behandlas då vi har en rättslig skyldighet.

– Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagaren?

Vi behandlar personuppgifter för kunder som har köpt eller har för avsikt att köpa våra tjänster. Vid köp av BYGGKULTs tjänster kan insamling, registrering, bearbetning och lagring ske av följande personuppgifter: Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, företagsnamn, adress, postnummer, ort, fakturaadress, referens, kundnummer, organisationsnummer och i vissa fall fastighetsbeteckning av den berörda fastigheten. Vi kan även behandla personuppgifter avseende företräde på bolag som är potentiella kunder. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, adress och e-post. De som mottar uppgifterna är de anställda på företaget som arbetar med uppdrag, fakturering och marknadsföring. Faktureringsuppgifter behandlas och lagras hos vår leverantör Fortnox AB, 351 06 Växjö. Bokföringsuppgifter behandlas och lagras hos företaget Sporrong & Eriksson AB, 392 32 Kalmar. BYGGKULT har även en del av sina uppgifter lagrat i molnet genom en molntjänst från tredje part. I fall att vi publicerar våra rapporter på vår hemsida tar vi bort personuppgifter om våra privatkunder, så som namn, adress och fastighetsbeteckning. BYGGKULT kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna policy.

– För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

BYGGKULT behandlar dina personuppgifter för att uppfylla avtalet som vi ingått med dig som kund, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål, för marknadsföringsändamål, för reklamationshantering.

– Hur länge lagras uppgifterna?

Vi på BYGGKULT lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med uppgiftsbehandlingen eller vad som framgår av eventuell laglig skyldighet att spara informationen. Uppgifter som inte behövs då kundrelationen upphör tas bort. Personuppgifter kan sparas längre om det bedöms nödvändigt för att kunna hantera eventuella rättsliga krav som kan riktas mot oss. Vi kan lagra uppgifter rörande före detta kunder för att marknadsföra tjänster och produkter som BYGGKULT tror kan vara av intresse. Om kunden invänt eller invänder mot direktmarknadsföring tas uppgifterna för direktmarknadsföring bort.

Leverantörer och samarbetspartners

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

BYGGKULT behandlar personuppgifter för våra leverantörer och samarbetspartners för att vi ska kunna ingå och hantera avtal. Vissa personuppgifter på fakturor behandlas då vi har en rättslig skyldighet.

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagaren?

Vi behandlar personuppgifter avseende leverantörer och samarbetspartners som vi gjort eller har för avsikt att göra affärer med. Vid försäljning av tjänster till BYGGKULTs kan insamling, registrering, bearbetning och lagring ske av följande personuppgifter: Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, företagsnamn, adress, postnummer, ort, referens, organisationsnummer, kontonummer. De som mottar uppgifterna är de anställda på företaget som arbetar med respektive projekt och som ansvarar för betalningen av fakturor. Bokföringsuppgifter behandlas och lagras hos företaget Sporrong & Eriksson AB, 392 32 Kalmar. BYGGKULT har även en del av sina uppgifter lagrat i molnet genom en molntjänst från tredje part. BYGGKULT kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna policy.

– För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifter som är relevanta och som krävs för leverantörsförhållandet och fullgörande av avtalet. Personuppgifter rörande leverantörer och samarbetspartners behandlas för att kunna föra en dialog, samt för administration av avtalet.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi på BYGGKULT lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med uppgiftsbehandlingen eller vad som framgår av eventuell laglig skyldighet att spara informationen. Personuppgifter kan sparas längre om det bedöms nödvändigt för att kunna hantera eventuella rättsliga krav som kan riktas mot oss.

Besökare av vår hemsida

Användning av kakor (cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. BYGGKULT använder inga kakor på hemsidan som lagrar personliga uppgifter om dig. Vi samlar inte in information som används till marknadsföring och vi lämnar inte ut information om besökare på vår hemsida till tredje part.

Dina rättigheter

Du som individ har rätt att få besked om vilka personuppgifter som BYGGKULT behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. När vi skickar nyhetsbrev och marknadsföring har du alltid möjlighet att tacka nej till vidare information från oss. Vid frågor och önskemål gällande dina personuppgifter ta gärna skriftlig kontakt med oss: info@byggkult.se eller BYGGKULT, Köpmangatan 15, 386 50 Mörbylånga

Kontakta oss!


Vi åker ut på platsbesök för rådgivning och hjälper dig med lösningar som tillfredsställer dina önskemål och tar hänsyn till byggnadens och miljöns kulturhistoriska värden. Rådgivningen kan omfatta allt från att välja rätt fasadfärg eller tapet till omfattande åtgärdsförslag. Vi ses!